Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Kontaktní telefon
+420 725 383 999
Otevírací doba
Po-Pá 8:00-22:00
Kontaktní e-mail
info@kempcernalouze.cz

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení

Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Kempu Černá Louže. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je k dispozici na recepcích ubytovacích zařízení.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") ubytovacích zařízení provozovaných společností Emes Horeca, s.r.o, 1.máje 868/11, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 19877544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 51257 (dále provozovatel) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Emes Horeca, s.r.o. a fyzickou nebo právnickou osobou, která služby objednává (dále jen "klient").

 

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při přechodném nájmu ubytování, rekreačních a jiných doprovodných služeb kempu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

 

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.

 

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

 

3.2 Klient je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo rezervačního systému.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném katalogu, cenících, nabídkových listech nebo na www.kempcernalouze.cz

Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.


3.3 Úhradu klientem objednaných a provozovatelem potvrzených služeb provádí klient formou celé částky nebo zálohové platby a doplatku.

Úhradu objednaných služeb provádí klient předem. Nebo na základě zaslané proforma faktury, a to do data uvedeného na dokladu jako datum splatnosti.

Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na bankovní účet.

 

Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

Způsoby platby

 

3.4 Dostane-li se klient do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má ubytovací zařízení právo uplatnit po klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013. 

 

3.5 Veškeré platby budou uskutečněny v českých korunách (CZK). Výjimku tvoří předem domluvené platební podmínky. To se týká hlavně objednávek a jejich úhrad ze zahraničí.

 

Článek IV. - Základní práva a povinnosti klienta

4.1 Práva klienta:


4.2 Povinnosti klienta:

 

 Článek V. – Základní povinnosti ubytovacího zařízení

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno provozovateli. V tomto případě má provozovatel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží klient zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Storno poplatky:

Pokud klient svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. To se vztahuje i na předem objednané služby.

 

Článek VII. – Zpracování osobních údajů

Viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů

 

Článek VIII. – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2024 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.

 

©2024 Kemp Černá louže | All Rights Reserved